NÔNG THÔN MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU, NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2022
15/09/2022 08:24:26

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU, NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 2022
Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Chí Linh.
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện Công văn số 703/UBND-CCT ngày 13/9/2022 của UBND thành phố Chí Linh về việc tổ chức thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022.
Chi cục Thuế thành phố Chí Linh thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp (sau đây gọi chung là Người nộp thuế) trên địa bàn thành phố Chí Linh một số nội dung sau:
1. Về số thuế phải nộp theo chu kỳ mới.
Năm 2022 là năm bắt đầu áp dụng giá tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ (từ năm 2022 - 2026) theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 và Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021.
Do vậy số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022 - 2026 sẽ cao hơn so với chu kỳ 2017 - 2021. Nhiều trường hợp Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lập bộ chu kỳ trước có số thuế phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế, nay áp dụng giá tính thuế của chu kỳ từ năm 2022 - 2026 sẽ có số thuế phải nộp trên 50.000 đồng và không thuộc diện được miễn thuế.
2. Về thời gian thu, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Thực hiện thu, nộp thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp năm 2022 kể từ ngày 20/09/2022 và hoàn thành việc thu nộp thuế chậm nhất ngày 20/10/2022. Hết ngày 31/10/2022, các đơn vị Ủy nhiệm thu phải hoàn thành việc thanh, quyết toán biên lai và hoàn thành việc thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm 2022.
Căn cứ thời gian ghi trên thông báo nộp thuế và thời gian các địa phương tổ chức thu nộp, đề nghị Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào NSNN kịp thời.
Chi cục Thuế TP Chí Linh thông báo để Người nộp thuế trên địa bàn TP Chí Linh được biết và thực hiện nghĩa vụ với NSNN đúng quy định của pháp luật./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1161
Trước & đúng hạn: 1161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 03:45:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THÁI HỌC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đoàn Hồng Đức-  Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 67, QL37 đường Nguyễn Thái Học, Khu dân cư Ninh Chấp 5, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0915 153 939

Email:                                 @gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 17,789